Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze website en alle andere geregistreerde Internet-websites van Herbruik bvba, gevestigd te Essen, België, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 0467.223.264 ("Herbruik"). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsites

Herbruik bvba is geen partij bij de overeenkomst tot koop en verkoop van de (tweedehands) auto-onderdelen. Offertes en leveringen, gedaan door (een) aangesloten bedrijf, geschieden onder de leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen van dat bedrijf. De op of via deze internetsites aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. We maken u er op attent dat vergissingen bij de levering van tweedehands auto-onderdelen ondanks alle goede wil niet altijd te voorkomen zijn. Hoewel Herbruik bvba tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Herbruik bvba expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Getoonde prijzen zijn te allen tijden onder voorbehoud en binden de verkoper niet. De koper kan zich hier ook niet op beroepen tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Herbruik bvba beheert en onderhoudt deze internetsites vanuit België en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsites vanuit andere landen dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Herbruik bvba garandeert niet dat deze internetsites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Gebruik van deze internetsites dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Het gebruik van hyperlinks die op deze internetsites staan vermeld, is volledig voor eigen risico. Herbruik bvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke andere internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Herbruik bvba niet geverifieerd. Herbruik bvba dringt erop aan dat onverhoopte problemen tussen de kopers en de verkopers vlot en volgens de regels van goed koopmanschap worden afgehandeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Herbruik bvba behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's en databanken). Het is niet toegestaan informatie en databanken op deze internetsites te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbruik bvba of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbruik bvba is het niet toegestaan links naar sites van Herbruik bvba aan te bieden.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Herbruik bvba zendt, is niet gegarandeerd. Herbruik bvba raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Herbruik bvba te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Herbruik bvba te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Herbruik bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Herbruik bvba op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (II) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Herbruik bvba of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (V) misbruik van deze internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Herbruik bvba

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Een eventuele klacht m.b.t. de levering door een aangesloten bedrijf, dient altijd onder de aandacht te worden gebracht van dat bedrijf zelf en in onderling overleg te worden opgelost. Indien hieruit een geschil ontstaat, is de directie van Herbruik bvba bereid op verzoek van beide partijen hierin te bemiddelen.

Wijzigingen

Herbruik bvba behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Herbruik gebruikt functionele en analytische cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Kies dan voor instellingen aanpassen. Of bekijk meer informatie.